070 357 0800

Bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg geschrapt

Afgelopen juni maakte staatssecretaris Van Rijn bekend dat de geplande bezuiniging van een half miljard vanaf 2017 op de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg niet doorgaat. De bezuiniging zou onder meer moeten worden gerealiseerd door vermindering van de administratieve lastendruk en doelmatiger zorgverlening. Verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen kunnen nu de zorg op dezelfde manier blijven organiseren en met de voorgaande bezuinigingen is dat al een uitdaging op zich. De drempel voor toelating tot een instelling werd bijvoorbeeld verhoogd en verzorgingshuizen nemen geen nieuwe cliënten meer aan en dreigen dan ook in de huidige vorm te verdwijnen. Met het schrappen van de bezuiniging wil Van Rijn ruimte creëren voor liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen en op die manier de zorg verbeteren.

Miljoenen
Vorig jaar schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen euro op de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. In plaats daarvan startte hij een flinke investering in de verpleeghuizen. Dit jaar is daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar en in de komende jaren loopt dat bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra. Van Rijn: ‘De zorg voor onze ouderen en gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij verdienen onze volle steun. Daarom gaan we door met de investeringen die vorig jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg.’ Volgens Van Rijn kan en moet de verpleeghuiszorg beter. Het gaat beter met Nederland en dat moeten de ouderen en gehandicapten ook merken. Tegelijkertijd is het cruciaal dat de zorg weer financieel gezond wordt. Van Rijn: ‘We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.’

Financiële meevallers
400 miljoen euro van de geschrapte bezuiniging van een half miljard wordt betaald vanuit de algemene middelen. De resterende 100 miljoen euro komt uit financiële meevallers op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De lage rentestand voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen leidt tot de grootste meevaller. De uitgaven voor de Wlg, inclusief loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelen zich de komende jaren als volgt:

Bedragen in miljarden euro 2016 2017 2018 2019 2020
Wlz 19,6 19,7 20,2 20,8 21,6

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/13/van-rijn-schrapt-bezuiniging-half-miljard-op-verpleeghuis-en-gehandicaptenzorg

Sorry, the comment form is closed at this time.