070 357 0800

Groeiende behoefte aan vrijwilligers in zorgorganisaties

Door de bezuinigingen in de zorg moeten minder zorgmedewerkers meer werk verrichten binnen een kort tijdsbestek. De werkdruk neemt hierdoor fors toe en dit heeft uiteenlopende negatieve gevolgen. Zorgorganisaties hebben onvoldoende tijd om de cliënt optimale zorg te bieden. Het werkplezier vermindert en het verzuim stijgt. In toenemende mate zijn organisaties afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zij ondersteunen de medewerkers bij de dagelijkse gang van zaken en kunnen net dat beetje extra aandacht aan de cliënt geven. De groeiende behoefte aan vrijwilligers stelt organisaties voor de grote uitdaging om geschikte kandidaten te vinden en te binden.

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersmanagement is belangrijker dan ooit. Veel huidige vrijwilligers zijn op leeftijd en jongere vrijwilligers zijn in deze drukke maatschappij lastig te vinden en nog moeilijker voor de lange termijn te binden. Zorgorganisaties kunnen dan ook niet meer zonder een vrijwilligerscoördinator die de werving, introductie, leiding en begeleiding van vrijwilligers serieus aanpakt. Met de verschuivende grenzen tussen de werkzaamheden van de zorgmedewerkers en de vrijwilligers vormt ook de samenwerking tussen beide groepen een belangrijk aandachtspunt. Om het vrijwilligerswerk en –bestand goed af te stemmen op de behoefte van de organisatie is het raadzaam een vrijwilligersbeleid te formuleren. Hierin kunnen de volgende onderdelen worden opgenomen:
1. Zicht op vrijwilligers: over wie in de organisatie als vrijwilliger actief zijn, waarom en
wat ze doen.
2. Visie: over de betekenis die vrijwilligers hebben voor de organisatie en omgekeerd.
Nu en in de toekomst.
3. Organisatie en coördinatie: over de positie van vrijwilligers en competenties voor het
werven, leiden en begeleiden van vrijwilligers.
4. Voorwaarden: over praktische zaken die ertoe bijdragen dat vrijwilligers hun werk
goed en verantwoord uitvoeren en zich gewaardeerd voelen.
5. Vinden en binden: over de wijze waarop werving en selectie, introductie, leiding en
begeleiding, scholing en samenwerking, loopbaan of vertrek van diverse groepen
vrijwilligers in de uitvoering plaatsvindt.
6. Van vaststellen tot bijstellen: over het vaststellen, evalueren en bijstellen van het
beleid in samenspraak met betrokkenen.

Goede zorg
Zowel de organisatie als de vrijwilliger hebben verwachtingen van het vrijwilligerswerk.
Deze dienen goed op elkaar te zijn afgestemd om misverstanden te voorkomen. De verwachtingen kunnen worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst is niet wettelijk verplicht, maar nuttig op het moment dat er discussie ontstaat over gemaakte afspraken of de naleving hiervan. Een organisatie kan zelf bepalen waarvoor vrijwilligers worden ingezet. Dit is afhankelijk van de zorg en ondersteuning die de cliënt nodig heeft, de hand- en spandiensten die te verrichten zijn op een afdeling of de te organiseren activiteiten. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de kennis en vaardigheden van de betreffende vrijwilliger. De werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoert vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt in dat de vrijwilliger ‘goede zorg’ moet bieden: ‘zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.’

Meer informatie over het vrijwilligersbeleid:
www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

Meer informatie over de juridische aspecten van de inzet van vrijwilligers:
www.vrijwilligerswerk.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.