070 357 0800

Het toekomstperspectief van de zorg

De komende jaren zullen er ingrijpende veranderingen binnen de zorgsector plaatsvinden. Dit is noodzakelijk vanwege de benodigde bezuinigingen, een groot tekort aan personeel en de vergrijzing: het aantal 65-plussers zal volgens de CBS Bevolkingsprognose toenemen van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2041. Rond 2025 is de potentiële beroepsbevolking nog maar 60% van de totale bevolking. De aankomende veranderingen in de zorg hebben verstrekkende gevolgen voor zowel de cliënt als de zorgmedewerker.

Nieuwe zorgmedewerker
Aan de zorgmedewerker van de toekomst worden nieuwe eisen gesteld ten aanzien van de rol, positie, taken, competenties en (samenwerkings)relaties. Niet alleen het werk maar ook de manier van opleiden en leidinggeven zullen veranderen. Dit komt enerzijds door de ontwikkelingen in de zorg en anderzijds door de veranderende verwachtingen en belangen van de nieuwe generatie zorgmedewerkers. Ook zal er een grotere verscheidenheid zijn aan organisatievormen, met onder meer een toename van kleinschalige en solo-ondernemingen. De verwachte schaarste op de arbeidsmarkt heeft hierop veel invloed. Bovendien zullen op het gebied van wetgeving en de organisatie van de zorg de nodige veranderingen plaatsvinden.

Trends
Naar verwachting zal rond 2020 het merendeel van de ouderen met multimorbiditeit, het optreden van meer dan één (chronische) ziekte, nog thuis wonen. Slechts een heel kleine groep ontvangt intramurale zorg, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. Dit betekent een forse groei van de extramurale zorg en vraagt eveneens om nieuwe zorgvormen. Vooral voor ouderen met beperkingen of mensen die psychische zorg nodig hebben, zullen meer woonzorgcentra komen. Naast deze combinatie van verpleeghuis, verzorgingshuis en wonen met zorg, zullen er ook meer multifunctionele centra en woonservicewijken zijn. Kleinschaligheid is daarbij het sleutelwoord; het accent verschuift van op zichzelf staande voorzieningen naar kleinschalig organiseren binnen grotere voorzieningen. Nieuwe technologieën zullen mogelijkheden bieden om op afstand zorg te bieden en te monitoren. Van de cliënt vergt dit een toenemende mate van zelfmanagement. Ontwikkelingen op het ICT-gebied ondersteunen mantelzorgers en zorgmedewerkers bij hun zorgtaken en bevorderen de onderlinge samenwerking. Hierbij valt te denken aan elektronische dossiers, zorgrobotica en e-health: zorg op afstand via ICT.

http://www.zorghulpatlas.nl/zorgwereld/trends-in-de-zorg/trends-langdurige-zorg-2020/

Sorry, the comment form is closed at this time.