070 357 0800

Informatiestrategie voor goede ICT-beslissingen

De verwachtingen van een nieuwe ICT-oplossing zijn vaak hooggespannen, maar vallen in de praktijk nogal eens tegen. De implementatie kost meer tijd en geld dan ingeschat, de functionaliteiten voldoen niet aan de verwachtingen of het nieuwe systeem lost simpelweg het probleem niet op. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen biedt een informatiestrategie uitkomst. Dit geeft aan welke richting een organisatie op wil met Informatisering en Automatisering (I&A), waarom deze richting de juiste is en welke stappen nodig zijn om daadwerkelijk die richting op te gaan.

Interne en externe ontwikkelingen
Een informatiestrategie toont de samenhang tussen de organisatiestrategie, de externe ontwikkelingen en de wijze waarop de I&A ingericht moeten worden om deze te ondersteunen. De organisatiestrategie en de gewenste interne ontwikkelingen worden beschreven in het strategisch beleidsplan. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat de organisatie zich wil profileren met goede zorg voor vooral de zwaardere verpleegvormen of dat er gestreefd wordt naar het verbeteren van de planning en de financiën. Beide ambities hebben heel verschillende ICT-oplossingen nodig. De plannen in de organisatiestrategie worden vertaald naar de impact voor de informatievoorziening en de benodigde besluitvorming. Bij de externe ontwikkelingen gaat het om de inventarisatie van onder meer wijzigingen in wettelijke eisen, financiering en eisen op het gebied van externe verantwoording, waarmee een organisatie te maken heeft of krijgt.

Invalshoeken
I&A dient op een bepaalde manier te worden ingericht om invulling te geven aan de organisatiestrategie en de externe ontwikkelingen. Hierbij zijn diverse invalshoeken van belang. Door per invalshoek de actuele en de gewenste situatie te beschrijven ontstaat een beeld van wat er in de organisatie moet gebeuren op het gebied van I&A. Het betreft de volgende invalshoeken:
A. Organisatie en dienstverlening: wat zijn de wensen voor de toekomst ten aanzien van
de organisatie en dienstverlening?
B. Beleid en planning: hoe ziet de Planning & Control cyclus met betrekking tot I&A er nu
uit en wat zijn eventuele wensen voor de toekomst?
C. Communicatie en besluitvorming: hoe komen keuzes tot stand in de organisatie, wie
neemt besluiten, hoe wordt hierover gecommuniceerd, etc.? De uitwerkingen van
deze onderdelen vormen gezamenlijk de randvoorwaarden voor de ICT-inhoudelijke
aspecten, namelijk:
D. Functionaliteit – systemen: welke systemen zijn er, welke functionaliteiten
ondersteunen deze en hoe zal dit zich de komende jaren ontwikkelen gezien de
gemaakte keuzes in de informatiestrategie?
E. Techniek – infrastructuur: hoe zien de huidige technische infrastructuur en de
netwerklijnen eruit en hoe zullen deze zich de komende jaren ontwikkelen gezien de
plannen in de informatiestrategie?
Deze keuzes vormen de basis voor de inrichting van I&A, de zaken die de komende jaren op de agenda moeten komen te staan en de wijze waarop ze aangepakt moeten worden.

Resultaat
Door het vaststellen van een informatiestrategie wordt duidelijk hoe de informatievoorziening zich de komende jaren gaat ontwikkelen, welke mogelijkheden er zijn, welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden en welk applicatielandschap het beste bijdraagt aan de organisatie. Ook kan er bij aanvragen vanuit de organisatie voor bepaalde I&A voorzieningen beter worden getoetst of deze binnen de richtlijnen vallen. Bovendien vormt de informatiestrategie een goede basis voor een Programma van Eisen voor het selecteren van een informatiesysteem, omdat de functionele uitgangspunten en technische eisen al bekend zijn.

http://www.inview.nl/expertise/publicaties/i/informatiestrategie-vvt-ecd

Sorry, the comment form is closed at this time.