070 357 0800

Pensioenpremieberekening wijzigt door UPA

Met ingang van 1 januari 2017 stapt Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PZFW) als eerste grote pensioenfonds over op het nieuwe, landelijke pensioenbericht Uniforme Pensioenaangifte (UPA). De verwachting was dat dit vooral een logistieke operatie zou zijn, waardoor slechts de methode van gegevenstransport zou wijzigen. In de testfase bleek echter dat ook de wijze van berekenen van de premie soms moet worden aangepast. Werknemers zullen het effect daarvan zien op hun salarisstrook. Dit houdt verband met de controle op de juistheid van de berekening door PGGM.

Nieuw berichtformaat
PGGM is de pensioenuitvoeringsorganisatie van de pensioenregeling van PFZW; het pensioenfonds voor medewerkers in de zorg. Vanaf 1 januari 2017 zullen werkgevers informatie over de berekende en ingehouden pensioenpremie aanleveren via een nieuw berichtformaat: UPA. Dit is een landelijke standaard. Op termijn dienen alle pensioenfondsen dit standaardbericht te gaan gebruiken. Met UPA beoogt men een efficiencyslag die kostenvoordeel oplevert voor werkgevers en pensioenfondsen. Uiteindelijk zullen de verzekerden daar ook weer van profiteren.

Testfase
Sinds 1 juli 2016 vinden uitgebreide testen plaats met UPA. Een aantal werkgevers werkt hieraan mee door hun data beschikbaar te stellen. Op deze manier wordt een zo reëel mogelijke situatie nagebootst. Uit de testfase blijkt dat PGGM niet alle bestaande varianten van premieberekening kan controleren met behulp van de gegevens die in het standaardbericht staan. Om die reden schrijft PGGM onder UPA een uniforme berekeningswijze voor.

Constante premie
SDB Ayton past zijn berekeningswijze aan op de nieuwe methode, die uitgaat van een constant aantal te werken dagen en uren per maand. Ook de maandelijks te betalen premie is daardoor constant (extra uren, overwerk en onregelmatigheidstoeslag (ORT) buiten beschouwing gelaten). Voor werkgevers die hun salarisverwerking aan SDB Ayton uitbesteden, resulteert dit in een meer constante premieafdracht. Werknemers zullen zien dat maandelijks dezelfde pensioenpremie wordt ingehouden, mits hun basissalaris gelijk blijft. Daardoor wordt het iets eenvoudiger om de salarisspecificatie te controleren. De berekeningswijze heeft verder geen gevolgen voor de totale jaarpremie. Alleen de verdeling over de maanden van het jaar wijzigt. Fluctuaties in de maandelijkse pensioenpremie zullen ook onder UPA voorkomen door extra gewerkte uren, overwerk, ORT en andere eenmalige beloningen die premieplichtig zijn.

Jaarafrekening
Er is nog een factor waardoor de premieafdracht door werkgevers aan PFZW verandert. De afrekening van extra uren, overwerk en ORT gebeurt tot en met 2016 pas in de jaarafrekening, die PGGM meestal in april van het volgende jaar verstuurt. Onder UPA worden deze variabele componenten iedere maand direct doorgegeven en in de factuur verwerkt. De maandelijkse factuur zal hierdoor vanaf de eerste UPA-aanlevering structureel hoger zijn dan in voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat er vanaf april 2018 geen extra afdracht meer is door de jaarafrekening.

Meer informatie hierover vindt u op:
www.pfzw.nl/upa

Sorry, the comment form is closed at this time.