070 357 0800

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017 vastgesteld door NZa

Omdat de NZa-beleidsregels gerelateerd waren aan AWBZ-zorg, is hiervoor per 1 januari 2015 het wettelijk kader vervallen. De extramurale zorg waarvoor de zorginfrastructuur bedoeld is, valt immers niet onder de Wlz. Het ministerie van VWS heeft om die reden besloten om een subsidieregeling met dezelfde doelstellingen in te stellen. De definitieve ‘Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is op 19 december 2014 gepubliceerd. Deze subsidie is tijdelijk voor de komende drie jaar en wordt langzaam afgebouwd.

Wie komen in aanmerking?
De regeling is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 een vergoeding voor zorginfrastructuur in hun AWBZ-budget hadden, waar dit is overgeheveld naar de Wmo en die deze zorginfrastructuur in 2016 voortzetten. In de overgangsregeling binnen de AWBZ werden de kapitaallasten en zorginfrastructuur nog deels nagecalculeerd: 50% in 2015, 30% in 2016 en 15% in 2017. Met de overgang naar de Wmo hebben gemeenten niet voldoende budget gekregen om de nacalculatie te blijven vergoeden. De gemeenten vergoeden de prestatie, maar maken elk hun eigen afspraken daarover. Het Rijk heeft deze subsidieregelingen opgesteld zodat de betreffende zorginstellingen niet benadeeld worden door een wijziging van de wet.

Aanvragen van subsidie en vaststelling subsidie
De subsidie aanvraag dient bij de NZa uiterlijk voor 31 oktober van het voorafgaande jaar te worden ingediend. Concreet betekent dit dat de aanvraag subsidie 2017 voor 31 oktober 2016 bij de NZa ingediend moet zijn. In een circulaire van 21 januari jl. heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt dat nu de ‘protocol subsidieregeling voorzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is vastgesteld. De circulaire van de NZa is hier te downloaden. Hierin wordt aangegeven dat de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet indienen voor 31 mei na afloop van het jaar waarvoor de subsidie verleend is. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier dat nog ter beschikking wordt gesteld op de website van de NZa. Bij deze aanvraag moet tevens ook een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant bijgevoegd worden. In het protocol ‘subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017 staat beschreven welke werkzaamheden de accountant dient uit te voeren bij het opstellen van de controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen. Het protocol ‘subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is hier te downloaden.

Sorry, the comment form is closed at this time.