070 357 0800

Salaris Update

Wet WTL definitief

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, is de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) definitief geworden. Met ingang van 2017 komen werkgevers in aanmerking voor het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 2018 wordt het Loonkostenvoordeel (LKV) aan de regeling toegevoegd. Deze LKV vervangt dan de huidige regelingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking.

Kosten VOG verklaring hoger

Met ingang van 1 maart is de prijs voor de VOG-verklaring gestegen. Het aanvragen van de verklaring via de gemeente kost nu € 41,35 (was € 30,05). De digitale VOG-verklaring kost nu € 33,85 (was € 24,35). De vergoeding van de kosten door de werkgever is loon voor de werknemer. De vergoeding van de VOG-verklaring mag ook ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Als de persoon een vrijwilliger is, dan is de vergoeding van de VOG-verklaring geen loon. Immers er is geen sprake van een dienstverband. Let in dat verband wel op het normbedrag van € 1.500 op jaarbasis.

Bijzondere beloningen in loonbeslag

Bij loonbeslagen geldt dat de werknemer alleen nog recht heeft op de uitbetaling van de beslagvrije voet. Alle andere betalingen is de werkgever verplicht om over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. Het bepalen van de beslagvrije voet heeft niet alleen betrekking op het regulieren loon, ook de bijzondere beloningen moeten daarin worden betrokken. De betalingen van overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en transitievergoeding moeten  voor zover de beslagvrije voet wordt overschreden dus ook aan de deurwaarder worden overgemaakt. Alleen de onkostenvergoedingen vallen buiten het loonbeslag.

Pensioenuitkering verlaagd

In 2016 blijven veel pensioenuitkeringen nog op peil, maar voor 2017 is de kans zeer groot dat er gekort moet gaan worden. De dekkingsgraad van PFZW is per eind januari gedaald tot nauwelijks 90%. Een jaar eerder was de dekkingsgraad nog 107%. De komende tijd zal de rentestand naar verwachting niet hoger worden. Dit wordt mede veroorzaakt door het beleid van de Europese Centrale Bank. In de loop van de maand mei verwacht het kabinet nieuwe cijfers. Als de renteontwikkeling dan nog steeds zo problematisch is, gaat het kabinet in gesprek met de kamer over de pensioenfondsen.

Sorry, the comment form is closed at this time.