070 357 0800

Uitbetaling verlof naar vrije ruimte

Eind 2015 heeft een werkgever de Belastingdienst benaderd met de vraag of de uitbetaling van vijf bovenwettelijk verlofdagen (naar rato van het dienstverband) ten laste van de vrije ruimte mag worden gebracht. Dit is een voor de werknemer financieel zeer aantrekkelijke regeling omdat de uitbetaling bij de werknemer onbelast is. De Belastingdienst heeft op deze vraag het standpunt ingenomen dat de uitbetaling van dit bovenwettelijk verlof kan worden aangemerkt als eindheffingsloon en mag worden ondergebracht in de vrije ruimte, mits voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar worden in ieder geval als gebruikelijk beschouwd. Wordt dit maximumbedrag overschreden, dan zal de gebruikelijkheidstoets wel toegepast moeten worden.

Sorry, the comment form is closed at this time.