070 357 0800

WNT-2: Een Update

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) in werking getreden. De WNT heeft als doel de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector te reguleren door deze te normeren. Ook bevat de WNT een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de jaarrekening van de desbetreffende organisatie. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting  in de jaarrekening bij overschrijding van de bezoldigingsnorm of de ontslagnorm.

In aanvulling op de ‘algemene’ WNT  is er een aantal sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen gekomen voor onder andere de zorg- en jeugdhulp, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en wetenschap, ontwikkelingssamenwerking en één voor zorgverzekeraars.

Voor een groot aantal instellingen is duidelijk dat ze onder de WNT, danwel de sectorspecifieke WNT vallen. In de praktijk blijkt dat er omstandigheden zijn waarbij het al dan niet toepassen van de WNT onduidelijk en/of subjectief is. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een stappenschema (http://www.topinkomens.nl/voor-wnt-instellingen/inhoud/stappenschema) gepubliceerd om te toetsen of een instelling wel of niet onder de WNT valt.

Vanaf de start is de WNT al complex, met de invoering van de WNT-2 per 1 januari 2015 is de complexiteit en impact verder toegenomen. Bij de invoering van deze WNT-2 is de WNT norm voor 2016 vastgesteld op 100% van een ministerssalaris uitkomend op € 179.000. Deze zal jaarlijks worden geïndexeerd. Bij bijzondere omstandigheden kan een verzoek tot verhoging worden ingediend bij het Ministerie. Voor de specifieke sectoren geldt een indeling in klasse dan wel andere normen. Zie link voor een samenvatting: http://www.topinkomens.nl/documenten/regelingen/2016/1/1/wnt-normen-2016.

Normering ingehuurde topfunctionarissen
Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De bezoldiging wordt vanaf de eerste dag genormeerd. De eerste 12 maanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 24.000 per maand voor de eerste 6 maanden en € 18.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld.

Aanvullend geldt een uurtarief van maximaal € 175. Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 179.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum). In de uitvoeringsregeling (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44179.html)  is een overzicht opgenomen van bezoldigingscomponenten die van toepassing kunnen zijn op topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Hierin is opnieuw bevestigd dat alle vergoedingen voor het vervullen van de functie conform de wettelijke bepaling tot de bezoldiging worden gerekend, behalve de BTW.

Het Uitvoeringsbesluit WNT is ook op enkele technische punten gewijzigd. Onder meer wordt de opsomming met uitzonderingen op het verbod op variabele beloningen uitgebreid en worden de fiscaal onbelaste jubileumgratificaties bij 25 jaar en 40 jaar diensttijd uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip.

Dividend
Uit de beantwoording van de Kamervragen (hier te downloaden) zie bijlage pdf van Kamerleden Kerstens (PvdA) en Van Dijk (PvdA) over winstuitkeringen blijkt dat dividend niet onder de WNT valt, aangezien dividend immers als eigenaar van aandelen wordt ontvangen en niet uit hoofde van een functie als topfunctionaris.

Niet topfunctionarissen
Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking schrijft de wet (WNT artikel 4.2) voor dat bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in het financieel verslaggevingsdocument en gemeld als deze het wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijden. Tevens moeten de gegevens over uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband worden gepubliceerd als het totaal de wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijdt of als de inkomensgegevens van de functionaris eerder op grond van de WNT of WOPT openbaar zijn gemaakt. Deze publicatie wordt op functie en niet op naam gepubliceerd.

Overgangsrecht WNT
Ook voor de WNT2-verlaging mag het gebruikelijke overgangsrecht worden toegepast. Het WNT- maximum gedurende vier jaar wordt toegestaan maar moet vervolgens in drie jaar worden afgebouwd. Daaropvolgende nieuwe overschrijdingen, door bijvoorbeeld invoering WNT-2 moeten worden teruggebracht in de twee jaar na afloop van de eerste overgangsperiode van 4+3 jaar. Variabele beloningen zijn niet meer toegestaan sinds de invoering van de WNT per 1-1-2013 en vervallen per 1-1-2017 in zijn geheel.

Vergoeding (interne)toezichthouders
De maximumbezoldiging voor leden van toezichthoudende organen wordt verhoogd van 5% naar 10% van het voor de instelling van toepassing zijnde maximum. Voor voorzitters van deze organen is de
maximumbezoldiging naar 15% (was 7,5%) verhoogd. Ook deze beslissingen van toezichthoudende organen zullen goed moeten worden gemotiveerd, vastgesteld en vastgelegd.

Verantwoordelijkheden bestuur en toezichthouders
Het toezichthoudend orgaan onderbouwt, bepaalt en documenteert jaarlijks welke scores en klassenindelingen voor de instelling van toepassing zijn.

Verantwoordelijkheden accountant
Een accountant verricht een controle op het toepassen en naleven van de WNT. Concreet houdt dit in dat de accountant de volgende punten meeneemt in zijn controle:
·        De toepasselijkheid van de WNT op de instelling waarover in het financiële verslaggevingsdocument (jaarrekening/jaarverslag) verantwoording wordt afgelegd.
·        De getrouwe verantwoording van de in het financieel verslaggevingsdocument opgenomen informatie.
·        De naleving van de overige bepalingen van de WNT. Dit betreft het instellen van terugvorderingen van betalingen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (inclusief interne toezichthouders) die op grond

van de WNT als onverschuldigd zijn aan te merken.

Aanvulling inzake sectorale indeling
·        Specifiek voor instellingen met volkshuisvesting, controleert de accountant eveneens of de bezoldiging bij de WNT-instelling binnen de juiste klasse plaatsvindt conform de Regeling bezoldigingsmaxima

topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting,
·        Voor de zorg en welzijnssector hanteert de accountant als uitgangspunt voor de controle dat het hoogste toezichthoudende orgaan van een instelling, de indeling van deze instelling in de van toepassing zijnde klasse

op basis van de totaalscore van de betreffende klasse met inachtneming van de Regeling heeft bepaald. Het aldus bepaalde en verantwoorde bezoldigingsmaximum wordt niet door de accountant gecontroleerd en is

voor de verdere controlewerkzaamheden een gegeven.

Melding aan het ministerie door accountant
Op basis van de WNT meldt de accountant een onverschuldigde betaling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of aan de vakminister, indien een vordering op een topfunctionaris of gewezen topfunctionaris uit onverschuldigde betaling:

·        niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, of
·        op het tijdstip waarop de accountant zijn oordeel geeft over het financieel verslaggevingsdocument door de betrokken topfunctionaris nog niet is terugbetaald.

De WNT bij niet-controleplichtige organisatie
De WNT is ook van toepassing op instellingen waarvoor niet op basis van andere wet- en regelgeving dan de WNT een verplichting tot accountantscontrole van het financieel verslaggevingsdocument geldt. Deze instellingen kunnen volstaan met een controleverklaring bij de verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens.

Sorry, the comment form is closed at this time.