070 357 0800

ZZP’er in de zorg: VAR vervangen door modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de modelovereenkomst tussen de ZZP’er en opdrachtgever. Voorheen verklaarde de ZZP’er met de VAR dat hij of zij zelf zorgdroeg voor de afdracht van premies en belastingen. Dit vrijwaarde de opdrachtgever van verplichtingen die verbonden zijn aan het werkgeverschap. Het zwakke punt van de VAR was dat deze eenzijdig werd vastgelegd. Hierdoor stond niet altijd vast of er inderdaad geen sprake was van arbeid in loondienst. De modelovereenkomst die de ZZP’er en opdrachtgever nu gezamenlijk afsluiten moet een einde maken aan eventuele onduidelijkheden.

Gezamenlijke afspraken
Hoewel de modelovereenkomst sinds 1 mei 2016 verplicht is, hebben de ZZP’er en opdrachtgever vanwege overgangsrecht tot 1 mei 2017 de tijd om de arbeidsrelatie en eventuele afspraken vast te leggen. Doordat de partijen gezamenlijk overeenkomen dat er geen sprake is van een dienstverband, behoren mogelijke onduidelijkheden hierover tot het verleden. De ZZP’er en opdrachtgever dragen beiden de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van de modelovereenkomst. Na 1 mei 2017 is de VAR niet meer geldig en lopen de ZZP’er en opdrachtgever het risico aangemerkt te worden als werknemer en werkgever, met alle fiscale gevolgen van dien.

Goedgekeurde modelovereenkomsten
De vorm en inhoud van een modelovereenkomst zijn niet vrijblijvend. Bepaalde zaken moeten erin worden vastgelegd. Op de website van de Belastingdienst zijn daarom goedgekeurde modelovereenkomsten te vinden. Voor de zorgsector zijn de volgende op dit moment beschikbaar:
– Modelovereenkomst tijdelijke waarneming verloskundige; voor de situatie waarin de zelfstandig verloskundige bij tijdelijke afwezigheid van de opdrachtgever diens praktijk waarneemt.
– Modelovereenkomst kraamzorg: voor de situatie waarin kraamzorgbureaus kraamhulpen inhuren, die als zelfstandig kraamhulp werken bij klanten van het kraamzorgbureau.
– Modelovereenkomst mondzorgpraktijk: voor de situatie waarin de zelfstandig mondhygiënist of tandarts mondzorg verleent aan klanten van een opdrachtgevende mondzorgpraktijk, die hiervoor de benodigde faciliteiten ter beschikking stelt.
– Modelovereenkomst praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg: voor de situatie waarin de praktijkondersteuner zelfstandig geestelijke gezondheidszorg verleent aan cliënten, zelf de verantwoordelijkheid heeft jegens cliënten en aanspreekbaar is op het eigen professionele handelen. Opdrachtgever stelt hiertoe zijn cliëntenadministratie en een ingerichte praktijkruimte ter beschikking.
– Modelovereenkomst thuiszorg via zorginstelling: voor de situatie waarin de opdrachtgever een op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) toegelaten thuiszorgorganisatie is en de opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van thuiszorg.
Naar verwachting zal het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten nog toenemen.

Sorry, the comment form is closed at this time.